Algemene voorwaarden

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

1.       DEFINITIES

1.1         Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Vidra B.V.

1.2         Klant/Klant/Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen van Vidra B.V. afneemt of met wie Vidra B.V. een overeenkomst sluit of met wie Vidra B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);

1.3         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vidra B.V. en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4         Goederen: alle zaken en diensten die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen, verkoop, verhuur en bijbehorende installatie”s van bars ( onder de geregistreerde naam Vidra B.V.) , dit alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle diensten en werkzaamheden die Vidra B.V. in het kader van de overeenkomst verricht.

1.5         Huisregels: ingeval Vidra B.V. als opdrachtgever optreedt dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

  • Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZPers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
  • Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Vidra B.V. kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

1.6         Koop en/of verhuur op afstand: een overeenkomst tot koop en/of verhuur met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een koper en/of huurder die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of als particulier, Middels een door Vidra B.V. georganiseerd systeem voor verhuur en/of koop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.

1.7         Website: de website van Vidra B.V. waarop de aanbiedingen worden gedaan, website www.slijterijvidra.nl en e-mail adres  info@slijterijvidra.nl

2.       ALGEMEEN

2.1         Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar zij alle voorgaande voorwaarden van Vidra B.V. vervallen.

2.2         Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Vidra B.V. en klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Vidra B.V., waarvoor derden dienen te worden betrokken.

2.3         Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Vidra B.V. schriftelijk aan klant zijn bevestigd.

2.4         Indien Vidra B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met klant heeft gemaakt, kan klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.5         De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van klant wordt  van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

2.6         Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vidra B.V. en klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.       AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1         Een aanbieding bindt Vidra B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2         De door Vidra B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Vidra B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.

3.3         Vidra B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4         Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vidra B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vidra B.V. anders aangeeft.

3.5         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6        De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als extrawerk en zal aan klant separaat worden berekend.

4.       TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1        De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van een door Vidra B.V. gedane aanbieding, danwel indien Vidra B.V. uitvoering geeft aan een order.

4.2        Vidra B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3        Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vidra B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vidra B.V. worden verstrekt.

4.4        Vidra B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.5        Vidra B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vidra B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte juiste gegevens, die achteraf onjuiste en/of onvolledige bleken te zijn.

4.6        Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vidra B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.7        Klant vrijwaart Vidra B.V. voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke achteraf aan de klant toerekenbaar blijken te zijn.

4.8        Vidra B.V. zal bij de uitvoering van een bestelling en/of opdracht de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

4.9        Indien de bestelling en/of opdracht hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling en/of opdracht niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen  zeven (7) dagen nadat de bestelling en/of opdracht bij Vidra B.V. is geplaatst bericht, indien de klant de gegeven bestelling en/of opdracht naar aanleiding van het eerder genoemde geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Vidra B.V. alle met het op het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten conform de offerte c.q. opdrachtbevestiging (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, hetgeen klant aan Vidra B.V. verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.       WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden) blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vidra B.V. zal de klant zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3         Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Vidra B.V. de klant hierover tevoren inlichten.

5.4         Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Vidra B.V. de klant aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

6.       PRIJZEN

6.1         Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW voor ondernemers en inclusief BTW voor particulieren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de klant de kosten van de verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven inzake de goederen en het vervoer daarvan.

6.2         De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Vidra B.V. geldende omstandigheden, zoals daar zijn, vrachttarieven, heffingen en belastingen die direct of indirect van Vidra B.V. worden geheven c.q. door derden ten laste van Vidra B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Vidra B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen (eventuele extra kosten i.v.m. transport.)

6.3         Vidra B.V. zal op verzoek van de klant alle door haar aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de extrakosten te berekenen.

7.       BETALING

7.1        Bij verkoop dient 75% van het totaalbedrag op een door Vidra B.V.  te bepalen datum betaald te zijn en het restant twee (2) dagen vooraf aan afgesproken leverdatum of contant bij aflevering, indien dit niet is geschied, kan dit de levering vertragen. Betalingen bij verhuur dienen minimaal twee (2) dagen voor levering te geschieden, indien dit niet is geschied wordt het gehuurde niet geleverd. Vidra B.V. behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een automatisch incasso systeem. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2        Indien klant in gebreke blijft m.b.t. de betaling, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger of lager is in welk geval de wettelijke rente wordt berekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de goederen van Vidra B.V. onmiddellijk opeisbaar en dient klant  kennis te geven van het feit dat het hier  gehuurde goederen betreft.

7.4         In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.5         Indien klant het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is klant verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

8.       INCASSOKOSTEN

8.1         Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00.

8.2         Indien Vidra B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3         De eventuele gemaakte  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van klant.

8.4         Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9.       EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1         Vidra B.V. blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de klant aan al hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan Vidra B.V. verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

9.2         Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Vidra B.V.. De klant staat er voor in dat een beslag op de goederen onverwijld wordt opgeheven.

10.     AFLEVERING, INSTALLATIE EN RISICO

10.1   Vidra B.V. is niet verantwoordelijk voor problemen met bierkoeling, indien de instellingen van de apparatuur (b.v. bierkoelers en koolzuurmeter) door de huurder en/of derden gewijzigd wordt, nadat de bar en alle apparatuur zijn geïnstalleerd.

10.1      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het met de klant overeengekomen leveringsadres.

10.2      Klant dient zorg te dragen voor een volledige vrije stroom groep.

10.3      Het risico van diefstal en/of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

10.4      De klant is verplicht de gehuurde c.q. gekochte goederen af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

10.5      Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Vidra B.V. hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

10.6      Komen Vidra B.V. en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant meegedeelde condities. Vidra B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

10.7      Indien Vidra B.V. gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Vidra B.V. ter beschikking heeft gesteld.

10.8      Indien Vidra B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleverings- en/of installatietermijn heeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding terzake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Alsdan dient de klant Vidra B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk.

10.9      De klant verplicht zich zowel jegens de Vidra B.V. medewerkers als jegens Vidra B.V. om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Vidra B.V. medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Vidra B.V. medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

10.10   Het is klant nadrukkelijk verboden de bar c.q. bars te plaatsen op een ongelijke en/of onverharde vloer c.q. vloeren.

10.11   Indien door onvoorziene omstandigheden plaatsing onmogelijk is, kan Vidra B.V. eventuele aanpassingen doen zodat plaatsing mogelijk wordt, deze extra gemaakte kosten zullen aan klant in rekening worden gebracht.

10.12   Het is klant nadrukkelijk verboden de bar c.q. bars te verplaatsen, mocht er wel een verplaatsing hebben plaatsgevonden komt alle daaruit ontstane schade voor rekening van klant.

11.     ONDERZOEK EN KLACHTEN

11.1      De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken de kwaliteit  van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

11.2      Bij een eventueel gebrek dient de klant direct telefonisch contact op te nemen met Vidra B.V., indien de bar eerder wordt geleverd of indien de bar door klant zelf wordt geplaatst en Vidra B.V. de installaties niet heeft kunnen testen, aanvaardt Vidra B.V. geen enkele aansprakelijkheid en zal eventuele reistijd en reiskosten in rekening worden gebracht.

11.3      Na constatering van het gebrek is klant verplicht om de installatie en/of het gebruik van de goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

11.4      Vidra B.V. is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Klant in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 11.1 tot en met 11.3 bepaalde.

12.     GARANTIE

12.1      Vidra B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2      Vidra B.V. geeft garantie, mits het product normaal en zorgvuldig wordt gebruikt en alle voor het gebruik van het product gegeven instructies opgenomen in de overeenkomst, de voorwaarden en/of gebruiksaanwijzing, stipt en volledig worden nagekomen.

12.3      Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig het gestelde in de bepalingen van artikel 12 is geklaagd en voldoende is aangetoond dat het product niet voldoet aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Vidra B.V. de keus hetzij het niet deugdelijk gebleken product kosteloos te vervangen, hetzij het betreffende product te (laten) herstellen, hetzij de klant de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

12.4      Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 12.3 genoemde prestaties is Vidra B.V. ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Vidra B.V. tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

12.5      De klant kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidra B.V. wijzigingen in of reparaties aan de goederen verricht, niet door Vidra B.V. geleverde onderdelen zijn aangebracht, het product voor andere doeleinden is gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, of het product anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, alsook indien de klant jegens Vidra B.V. in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten, onderhoudskosten komen voor rekening klant.

12.6      Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten alle schade ontstaan als gevolg van een ongeluk aan de geleverde goederen, alsmede alle invloeden van buitenaf, zoals daar zijn brand en/of waterschade.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

13.     AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1      Vidra B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde terzake van (het gebruik van) de goederen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.2      Het bepaalde in voorgaande punten doet niet af aan hetgeen bepaald in Titel 3, Afdeling3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek met betrekking tot “Goederenaansprakelijkheid”.

13.3      Uitsluitend in geval van opzet of bewuste roekeloosheid kan Vidra B.V.  aansprakelijkheid gesteld worden. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Vidra B.V. beperkt tot de prijs van de goederen of het declaratiebedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Vidra B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Vidra B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 1000,00.

13.4      In alle gevallen dient Vidra B.V. aansprakelijk te worden gesteld binnen veertien(14) dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.

13.5      Ingeval van afdrachten van welke aard dan ook bijv.( BUMA–STEMRA), komen deze afdrachten geheel voor rekening van klant, alsmede dient klant zorg te dragen voor alle vereiste vergunningen.

14.     INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

14.1   De intellectuele eigendomsrechten van de goederen die Vidra B.V. heeft vervaardigd komen toe aan Vidra B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt tevens voor goederen die voortbouwen op een ontwerp waarvan het intellectueel eigendomsrecht bij Vidra B.V. rust.

14.2   Indien Vidra B.V. goederen vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van klant op basis van een ontwerp dat niet van Vidra B.V. afkomstig is, vrijwaart klant Vidra B.V. ter zake alle inbreuken met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht van derden.

14.3   Klant garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Vidra B.V., bijvoorbeeld door de goederen te kopiëren, te bewerken of na te maken.

14.4  Alle door Vidra B.V. geleverde goederen, zijn uitsluitend bestemd om te worden      gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vidra B.V. worden onderverhuurd.

15.     OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1      Vidra B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Vidra B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2      Voorts is Vidra B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vidra B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Vidra B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.     OVERMACHT

16.1      Indien Vidra B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

16.2      Duurt de overmachttoestand langer dan één(1) maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald.

16.3      Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Vidra B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4      Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil om van Vidra B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vidra B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: extreme weersomstandigheden, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vidra B.V. of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.5      Vidra B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

16.6      Voor zover Vidra B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vidra B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17.     GEHEIMHOUDING

17.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vidra B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Vidra B.V. zich ter zake deze niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vidra B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18.     AANVULLENDE VOORWAARDEN

18.1     Elektrische voeding ten behoeve van de aan te sluiten apparatuur dient door klant zelf te worden verzorgd en te voldoen aan de door Vidra B.V. opgegeven eisen, zoals daar zijn veiligheid, stroomsterkte en bereikbaarheid tenzij anders overeengekomen.

18.2     Indien de klant de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Vidra B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

18.3     Indien klant een evenementenpolis voor het betreffende project afsluit zal Vidra B.V. automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de evenementenpolis niet op Vidra B.V. verhaald worden.

18.4     Ingeval het evenement langer duurt dan vijf uur en er geen beheer meer aanwezig is van Vidra B.V., dient klant zelf zorg te dragen voor een goede beveiliging van alle aanwezige apparatuur welke door Vidra B.V. is verhuurd aan klant (dit in overleg met Vidra B.V.).

18.5     Klant verplicht zich de gehuurde apparatuur wind en waterdicht op te stellen, tenzij anders overeengekomen.

19.     Verhuur OP AFSTAND VIA INTERNET

Totstandkoming van de overeenkomst
19.1     De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van de door Vidra B.V. via de website gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de klant een bestelling via de op de website van Vidra B.V. aangegeven wijze heeft geplaatst.

Onderzoek, reclames
19.2     De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

19.3     Eventuele zichtbare tekorten behoren direct na levering telefonisch aan Vidra B.V. te worden gemeld. 

Risico-overgang
19.4     Het risico van diefstal en/of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

20.     Artikel Verhuur

Onderwerp van de overeenkomst
20.1     Vidra B.V. verbindt zich tegenover klant in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan klant in huur af te staan gelijk de klant zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Vidra B.V. draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

20.2     De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dag en/of dagen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel vermelde minimum termijn.

20.3     De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien klant niet akkoord gaat met de wijziging zal klant dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de klant uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen.

20.4     Voor rekening van de klant zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

Duur van de huurovereenkomst
20.5     De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.

20.6     De minimale huurperiode bedraagt één dag.

20.7     Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van klant worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

Aflevering
20.8     De klant is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan – en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de klant voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. In het algemeen zal de klant al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de klant zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 20.7.

20.9     De klant heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de klant van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

20.10  Transport van het materieel geschiedt voor risico van de verhuurder voor zover het door de verhuurder wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de klant. Het risico van het gehuurde gaat op de klant over op het moment waarop het gehuurde is  het bedrijfsterrein van Vidra B.V. verlaat.

20.11  De klant is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden, te onderhouden en te verzekeren.

20.12  Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld telefonisch aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van klant.

20.13  Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Vidra B.V.. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van klant.

20.14  Vidra B.V. is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Klant dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

20.15  Indien klant het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is klant verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

Teruglevering.
20.16  Klant is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde leeg stickervrij en in goede staat in te leveren. Tevens dienen eventuele losse onderdelen (zoals kabels e.d.) en reserve onderdelen, alsmede kapotte vervangen reserve onderdelen terug te leveren, bij vermissen worden deze onderdelen in rekening gebracht.

20.17  Klant heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de klant was ontvangen, komen voor rekening van de klant.

Transport.
20.18  Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

20.19  Transportkosten zijn geheel voor rekening van de klant. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.

20.20  Eventuele vertraging door schuld van de klant (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de klant. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

Verzekering.
20.21  Klant zal tijdens de huurperiode zorg dragen voor een All –Risk verzekering van het gehuurde. Indien het gehuurde is ontvreemd en/of onherstelbare schade heeft opgelopen, zal de klant de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendom van het gehuurde.
20.22  Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is klant niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de klant mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.23  In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de klant dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de klant de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.

20.24  Het is de klant verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

20.25  De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

21.     OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1     Het is Vidra B.V. toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

22.     GESCHILLEN

22.1     De rechter in de vestigingsplaats van Vidra B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vidra B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.2

23.     TOEPASSELIJK RECHT

23.1     Op elke overeenkomst tussen Vidra B.V. en de Klant is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2

24.     WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Alkmaar.

24.2     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
[/av_textblock]

[/av_one_half]